Doorgroeifase van mijn levenscyclus (80 - 100 jaar) (2017 -2037)

80 jaar

MIJN VERKEERDE KEUZES

Hooftstuk 18 boek 5

Mijn eerste belangrijke daad in het nieuwe jaar is dat ik een open sollicitatie heb verstuurd aan Zorgstroom voor de functie van locatiemanager bij Hof Mondriaan, in verband met het feit dat Onno vertrekt. Ik ben zo zeker van mijzelf dat ik de functie en de bijbehorende taken aankan, op grond van het feit dat ik grotere bedrijven heb geleid en de Zorg mij bijzonder aanspreekt. Dit zou een prachtige bekroning zijn op mijn carriere waarvan ik vind dat ik die moet afsluiten met dienstbaar zijn aan ouderen die zelf hebben meegewerkt aan de opbouw van Nederland en die kinderen in de maatschappij hebben gezet die aan de verdere opbouw werken. 

Mijn leeftijd mag daarbij geen belemmering zijn. Integendeel ik denk meer vertrouwen bij de bewoners te kunnen opwekken dan iemand van jongere leeftijd. Mijn kennis en ervaring moeten genoeg zijn voor een doeltreffende invulling van de doelstellingen door Zorgstroom gesteld.

Ik ben al bestuurslid van de nieuw op te richten Bewonerscommissie van de aanleunwoningen van Hof Mondriaan, op verzoek van Zorgstroom.

Vader

Ik bedacht zoeven dat ik als Vader mijn vijf  kinderen een ruim en rijk leven heb geschonken, mijn nog altijd vijf kinderen gunnen nu op hun beurt hun Vader niets, ondanks hun ruime inkomen en welstand. Iemand heeft  daarom eens verzonnen: stank voor dank. Over de moeder maar helemaal niet te spreken. Zij is door afroming van mijn vermogen vermogend geworden zonder daar ook maar is tegenover te hebben gesteld. Zelfs geen liefde voor mij en de kinderen. Een heks in schaapskleren, meer was ze niet. 

En dan dacht ik vandaag nog aan het feit dat ik mijn oudste zoon mijn collectie oude analoge fotocamera's heb gegeven, die hij spaart, en  waarvoor ik destijds enkele duizenden guldens heb betaald. Dan zou je toch verwachten dat je zoon een keer terug zou komen met een nieuwe digitale camera, die relatief tegenwoordig veel goedkoper is geworden. Mooi niet!. Hoewel hij in de fotografie werkzaam is.  Maar ja, 11 februari ben ik jarig, Ik kijk er  naar .uit

Mijn twee oudste zoons hebben mij op mijn verjaardag getrakteeerd op een etentje bij de Griek. Ook verrasten zij mij met een prachtig horloge, namens de drie zoons, waarmee ik nog blijer ben dan met zo'n eerder genoemde camera. Immers een horloge doet je elke dag herinneren aan de band die je hebt met je kinderen. Ik ben zo blij dat er verbetering zit in de relatie met mijn kinderen nu.

Je ziet dat mijn woede nog diep zit. Ik kan mij voorstellen dat mensen  anderen vermoorden als het bloed zo onder je nagels is weggehaald. Ik gun haar een inbraak om weg te laten nemen wat zij mij heeft ontstolen. Inclusief een kluis met iets waardevols. Zij is tenslotte op een schoen en een slof naar Nederland gekomen om zich ten koste van mij te verrijken en niet lief te hebben. Hoewel ik een goedhartige man ben en geen vlieg ooit kwaad zou doen gun ik haar dat zij door God gestraft wordt door haar maar 10% te laten meemaken wat ik in mijn leven heb meegemaakt. misschien dat zij dan beseft hoe voor mij één en ander moet zijn verlopen.

Studiekring

Met 13 deelnemers  zitten, was in december afgesproken dat elke deelnemer een onderwerp ter studie zou opgeven, welke met meerderheid van stemmen zou worden gekozen om te worden bestudeerd door de groep. Ik had als onderwerp gekozen basisinkomen. Wie schetst mijn vreugde dat dit onderwerp met algemene stemmen op de eerste plaats kwam te staan. De komende weken ga ik dus hard aan de slag en zal de komende weken aan elke deelnemer een relevant onderwerp vragen om te worden bestudeerd. Dit is het bewijs dat het onderwerp leeft onder de bevolking en nog niemand het echt durft op te pakken vanwege de complexiteit. Het doel van mij is een gedegen rapport te maken wat kan worden voorgelegd aan de politiek, provincies en/of gemeenten. Zo zie je maar weer dat als je doelen stelt, het loont. 

Nieuwe Nederlander. 

Vandaag had ik weer een staaltje van een nieuwe Nederlander, die er van uit ging dat wij ons aan hen moeten aanpassen, in plaats van dat zij zich aan ons aanpassen. Ik word er zo moe van en verlang terug naar Nederland zo als het was in mijn jeugd.

Ik kan mij niet ontrekken aan mijn gevoel dat er iets schokkends staat te gebeuren de komende weken. Wat ik niet hoop is, dat ik alleen om mijn leeftijd zal worden afgewezen bij mijn sollicitatie bij Zorgstroom. Spannend is het wel. Nu weet ik wat ik aanvoelde. Gisteren is de heer De Kam, mijn tafelgenoot overleden. Vorige week was  hij nog bij mij op bezoek om naar muziek te luisteren. Het was een heel gezellige avond.

Zorgstroom

Inmiddels heb ik uit de wandelgangen begrepen dat er een interim-manager is benoemd voor Hof Mondriaan. Jammer, een gemiste kans voor Zorgstroom door mij niet te nemen. Ik heb nog niets daarover rechtstreeks vernomen,  op mijn open sollicitatie.

Morgen neemt  O**o(de huidige manager) afscheid van Zorgstroom. Het kan zijn dat ik dan enige woorden tot hem spreek. Ik wil nameliijk nog wat positiefs kwijt.

Dat zal als volgt ongeveer luiden.

O**o, eind 2016 sprak ik je aan met de mededeling dat ik de laatste maanden een ingeving had gekregen. Dat ging hierover. Ik vond dat de bewoners van Rustenburg hadden geleden onder stof, herrie, kou, interne verhuizingen etc. etc. Daarom zou het misschien wenselijk zijn de bewoners daarvoor te belonen en ze een cadeautje te geven. Mijn voorstel is een duofiets, waarmede zij op millieuvriendelijke manier van de mooie natuur op Walcheren kunnen genieten in de najaren van hun leven.

O**o ging hier zeer positief op  in maar vreesde dat Zorgstroom niet voldoende centjes daar voor overhad, na de kostbare verbouwing. Daarop heb ik geantwoord dat ik, met zijn goedvinden, zelf zou proberen het benodigde geld binnen te halen. Het zou dan gaan om een bedrag tussen de 8.000 en 10.000 euro's.

Ik vond al gauw twee sponsors, te weten Rotary en mijzelf.

De lobby ging verder, hetgeen bleek bij de opening van Hof Mondriaan, toen O**o mij zocht in de menigte en mij vertelde dat de fiets, tot mijn grote verwondering, kon worden besteld. Zorgstroon had een substantieel bedrag ter beschikking gesteld en de gezamenlijke aannemers, die de renovatie hadden uitgevoerd, hadden 5.000 euros gestort. Daardoor zaten wij boven de € 8.000. 

Met enige vertraging door technische en organisatorische oorzaak wordt de duofiets nu op 25 januari aan de bewoners aangeboden en kan het fietsen, mits mooi weer, aanvangen. Ik wil hiermee zeggen dat O**o een belangrijk aandeel aan de verwezenlijking heeft bijgedragen. In feite is mijn aandeel maar gering geweest.

In O**o vond ik ook een medestander in mijn volgende idee.

Tot twee maal per dag is er spitsuur bij de enige lift die Hof Mondiaan rijk is. Er vormen dan lange files door bewoners en personeel. 's Morgens bij de koffie en 's middags bij de maaltijd. Ik hoor dagelijks de ergenissen aan en studeerde op een oplossing. De lift is te klein en te langzaam voor deze tijd met zo veel attributen als rollators en stoelen.

Na enige studie ontdekte ik dat heel gemakkelijk aan de buitenzijde een tweede lift gebouwd kan worden. Ik heb een leverancier daarvoor benaderd, tekeningen laten maken door een vrijwilliger, die als tekenleraar voor de bewoners werkt, en overhandigde aan O**o een haast volledig plan. Hij was enthousiast en beloofde het aan het bestuur voor te leggen. Mijn argumenten om de status quo te verlaten en te doen wat niet alleen veilig is, maar ook noodzakelijk en wenselijk werd,  door hem aangevuld met nog meer uiterst relevante argumenten.

Uiteindelijk vertelde hij mij dat hij het had opgenomen in de begroting van 2018. Ik blij, vele werknemers blij en natuurlijk vooral de bewoners die daar iedere  dag mee te maken hebben en dagelijks klagen.

Nu gaat O**o weg, dit betekent voor mij een voorstander minder en een grote kans dat het bestuur opnieuw iets schrapt wat O**o heeft mede ontwikkeld. Ik bespeurde bij het hoofd van de afdeling bouw  een zekere triomfantelijkheid, toen ik hem naar de lift vroegal,  hij met een zekere trots meldde dat de lift er niet kwam. Logisch het was niet zijn plan.

Zo en zo is deze man erg eigenwijs. Ik maakte hem tijdens de voorstudie er al op attent dat hij vijf parkeerplaatsen verkeerd had ingepland, met als gevolg dat het verkeer de borden negeert en in de verkeerde richting afreist.

Gezien de nijpende toestand met betrekking tot de huidige lift denk ik voldoende steun te kunnen vinden bij verstrekkers van landelijke subsidies, Europese subsidies of "crowdfunding". Ik ben voornemers om in het belang van bewoners en medewerkers door te werken aan een oplossing en laten zien dat vrijwilligers meer te bieden hebben dan men denkt.

Het is mijns inziens een gebrek aan inzicht en goed management dat als men een nieuwe manager wil hebben men eerst buiten kijkt en niet binnen de organisatie, waar alleen al  vrijwilligers rondlopen die meer kennis en ervaring hebben dan het huidige management, waar ik niet zo hoge pet van op heb. Het is voor mij een verkeerde oplossing dat men denkt dat de organisatie in Hof Monderiaan  kan worden gestuurd en bestuurd door een interim manager voor één middag (dinsdag) in de week. Hieruit blijkt dat men geen oog heeft voor de problemen waarmee men te maken heeft. Zo is een restaurant zonder goede produkten, zonder kassa en zonder het juiste personeel in een goede bezetting ten dode opgeschreven. Gezien ook andere miskleunen zie ik een sombere toekomst voor Zorgstroom. Ik neem daar als voorbeeld hoe de fiets er uiteindelijk met veel onnodige vertraging en verkeerde inzichten is gekomen.

De grootste fout zit al in de top, waarin een bestuurlid tevens manager is. Zij stuurt en controleert dus zichzelf. Ik vergelijk  dat met het bedrijfsleven waarin een commissaris nooit tegelijkertijd directeur kan zijn.

Zorgstroom zou  gediend zijn met een driehoofdig bestuur, die stuurt, bijstuurt en controleert. Elke vestiging zou een management-team van drie personen moeten hebben, elk voor zijn of haar eigen dicipline,  die  volledig naar kosten- en opbrengstplaatsen gebudgetteerd moet zijn en daarvoor volledig onafhankelijk verantwoordelijk is. 

Ik voeg hierbij aan toe hetgeen ik het bestuur heb toegezonden.

DE LIFTEN IN HOF MONDRIAAN

Dat ook een negatieve factor kan leiden tot verbinding tussen mensen blijkt wel uit het feit  dat het onderwerp lift dagelijks veel gebruikt wordt als opening of einde  van een gesprek in Hof Mondriaan. En dat is geen wonder. Zowel in het verzorgingstehuis als bij de aanleunwoningen klaagt men voortdurend over de geringe capaciteit  en geringe snelheid van de liften. Hierdoor wordt het woon- leef- en werkklimaat,   ondanks de zeer ingrijpende verbouwingen - welke tot een prachtig resultaat hebben geleid -  ondermijnd.

Dat medewerkers, die altijd in een kwetsbare situatie verkeren, er niet openlijk bij de directie over durven te praten, is begrijpelijk. De uitvoering van hun werkzaamheden wordt – dat heb ik zelf gesignaleerd – ernstig belemmert.

De liften zijn aangebracht in de jaren zeventig naar toen berekende liftbewegingen per dag, op grond van toen bestaand verticaal personenvervoer. Toen was er nog geen sprake van bewoners die grotendeels gebruik maken van scootmobielen en rollatoren.  Reden om te bekijken of er verandering in de situatie kan worden gebracht.

Het zou natuurlijk mooi zijn geweest als een nieuwe lift onderdeel zou zijn beschouwd van de recente renovatie. Kennelijk werd daar geen noodzaak in gezien of er waren andere omstandigheden die deden besluiten daar voorlopig vanaf te zien. Bewoners, bezoekers en medewerkers klagen echter dagelijks steen en been, zodanig dat, denk ik, actie gewenst is.

Ook ik lijd dagelijks door de wachttijden bij de lift, veroorzaakt,  als een bewoner voorzichtig zijn of haar scootmobiel in de lift aan het manoeuvreren is. Een tweede bewoner, die ook met haar of zijn scootmobiel naar boven of naar beneden wil, moet wachten totdat de lift tweemaal zijn langzame traject heeft afgelegd.

Ik moet er verder niet aan denken wat er gebeurt bij brand. Hoe moeten de bewoners die geen trappen kunnen lopen en dan ook niet van de lift gebruik mogen maken, zich redden met of zonder personeel?

In feite zijn er slechts twee argumenten die een rol kunnen spelen bij de beslissing of er wel of geen extra lift komt. Een technische of een financiële. Voor het eerste heb ik een oplossing aangeboden aan de ex-manager Onno Schot, die zo enthousiast  was,  dat hij mij vertelde de bouw van de lift op de begroting voor 2018 te hebben gezet,  ter goedkeuring door de Raad van Bestuur.

Ik had het plan uitgedacht en neergelegd om een lift te bouwen aan de buitenzijde van het gebouw (zie schets en foto) omdat er binnen geen plaats voor is. De lift’s in- en uitgang zouden dan uitkomen in hetzelfde portaal waar de andere lift uitkomt. De extra lift zou ook door de aanleunappartementen kunnen worden gebruikt via een balkon. Een win-win situatie voor beide gebouwen. Extra voordeel is dat in geval van de calamiteit brand  deze lift -  omdat hij aan de buitenzijde gesitueerd is - wel gebruikt kan worden. Een extra vluchtweg dus.

Technisch is het dus mogelijk. Financieel kan het een obstakel zijn, maar mag geen belemmering zijn. Mocht Zorgstroom niet over de financiële middelen beschikken, dan mogen zij mij er op aanspreken. Ik zal dan zorgen dat de geldmiddelen er komen, zoals ik ook gezorgd heb dat de duofiets er kwam.

                                              

Mocht Zorgstroom er niet voor voelen dit nijpende tekort aan liftcapaciteit op te lossen, dan voel ik mij als medegedupeerde vrij de media op te zoeken en daar het probleem uit te leggen, voor hulp van buitenaf ter verkrijging van de noodzakelijke financiën.

Ik zie uw steunbetuigingen, in welke vorm dan ook, van harte tegemoet.

Eduard C. de Smit

Vrijwilliger.

P.S. zie mijn Blog.

 

 

Studiekring.

Hierbij mijn inbreng voor morgen in de Studiekring Walcheren, ter discussie.

Pleistereconomie

Ik noem voor wat betreft de inkomenssfeer de huidige economie een pleistereconomie. Kun je de huur niet betalen dan ontvang je een pleister in de vorm van woontoeslag.  Kun je de zorgkosten niet betalen dan ontvang je een zorgtoeslag. Zo zijn er nog wel tientallen toeslagen te bedenken. Zoals bijstand en bijzondere bijstand.

Er zijn tientallen uitkeringen en vele toeslagen. Dat moet eenvoudiger en doeltreffender kunnen.

Ook A*******e v G**l pleit voor een Basisinkomen.

Basisinkomen

Een basisinkomen van € 1.600 netto voor iedereen boven de 18 jaar is mogelijk en zal de economie een ongekende impuls geven. Hiervoor is wellicht een verandering van het financieel systeem nodig, waarbij de overheid geld creëert in plaats van banken. Op deze wijze voorkomen we verdamping van kapitaal, zoals al veel is gebeurd.

Minima

Een groot deel van de bevolking kan net niet rondkomen. Dit net niet moet toch gemakkelijk net wel gemaakt kunnen worden.

Feiten

1,4 Miljoen mensen ontvangen huurtoeslag. Dat kost 4 miljard per jaar.

Het gemiddelde netto inkomen in Nederland is € 19.200. De armoedegrens ligt op  € 1030

Een partij komt in haar berekeningen op een basisinkomen per maand voor 13,5 miljoen mensen(iedereen boven 18 jaar). Om dit zonder extra kosten te kunnen realiseren wordt onder andere de hoge BTW van 21 naar 23% verhoogd en de lage BTW van 6 naar 7%. Daarnaast zijn tal van kosten van uitkeringsinstanties en re-integratie overbodig. Hierdoor kan 17,7 miljard per jaar bespaard worden.

Voor de invoering van een basisinkomen van € 1.600 is vergeleken met bovenstaande berekening 129 miljard extra nodig. Normaal gesproken zou dit betekenen dat de overheid miljarden moet lenen van de banken. De banken zorgen als enige instantie voor de geldcreatie en verstrekken dit geld dan als krediet aan Nederland.

Deze 129 miljard wordt voornamelijk besteed en komt vroeg of laat in de vorm van belastingen weer terug in de overheidskas. De consumptie neemt dus toe, mensen zullen meer kunnen kopen, waardoor zowel meer BTW terugvloeit naar de staatskas als loonbelasting van de werknemers, meer vennootschapsbelasting van de bedrijven die hun omzet zien toenemen, enzovoort. Dit geeft dus een enorme impuls.

Op deze manier komt 129 miljard vrij voor 13,5 miljoen Nederlanders van boven de 18 jaar en dat is meer dan 10 miljard per maand.

Uitgangspunten

Een basisinkomen van € 1.600 netto voor iedereen is mogelijk en zal de economie een ongekende impuls geven. Hiervoor is een verandering van het financieel systeem nodig, waarbij de overheid geld creëert in plaats van banken. Het is zoeken naar een orgaan die dit huzarenstukje ter studie op zich wil nemen? Wij?

Er wordt al over geschreven en gezegd dat over 50 jaar de meeste routine-achtige/eenvoudige werkzaamheden door robots zullen worden uitgevoerd. Dit betekent een afname van werkplaatsen. De mensheid zal dan ook in toenemende mate gericht moeten zijn op het doen van een bezigheid en minder op actief werk. Vrijwilligerswerk zal toenemen ten koste van betaalde arbeid.

Natuurlijk moeten er wel wat voorwaarden gesteld worden om te voorkomen dat de rest van de wereld ineens in NL wil gaan wonen, daarvoor geldt onder andere de eis dat iedere Nederlander pas recht op een basisinkomen heeft vanaf zijn 18e jaar of nadat hij hier 18 jaar heeft gewoond.

De invoering van een basisinkomen is bedoeld als een hulpmiddel in de overgang van de huidige schaarste-economie naar een overvloed-economie. Het basisinkomen is dus geen doel op zich, of een soort ultiem streven. Het is slechts een tussenoplossing, die bij mensen het bewustzijn creëert dat een gelijke verdeling van goederen en inkomen een absolute voorwaarde is voor een gezonde samenleving. Om het wiel niet opnieuw uit te vinden laat ik hieronder volgen wat anderen reeds hebben bedacht.

Voorwaarden

De vijf belangrijkste eigenschappen van het Basis Inkomen:

1. Onvoorwaardelijk

Door de overheid worden geen tegenprestaties gevraagd.

2. Vanaf 18 jaar

Voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar en voor iedere inwoner nadat hij 18 jaar in NL heeft gewoond.

3. Hoogte

De hoogte van het Basis Inkomen is 3 maal de maximaal wettelijk toegestane huur voor een gezinswoning.

4. Geen uitkering, maar een grondrecht

Om een uitkering moet je vragen, het Basis Inkomen ontvang je omdat het een recht is.

5. Financiering door geldcreatie door de overheid (zie hiervoor)

Het Basis Inkomen is een strikt persoonlijk, levenslang en onvoorwaardelijk recht op inkomen vanaf 18 jaar. Doordat het een levenslang recht is komt daardoor de AOW te vervallen, maar natuurlijk niet de opgebouwde pensioenen. Het is ook onvoorwaardelijk, dat betekent dat de overheid geen tegenprestatie hiervoor kan eisen, zoals nu allerlei tegenprestaties aan een bijstandsuitkering gekoppeld zijn.

Het Basis Inkomen kan nooit los gezien worden van de hoogte van de woonlasten, voeding, scholing, medische zorg en andere huishoudelijke kosten. Vandaar dat deze op elkaar worden afgestemd. Zo zullen de hoogste huren steeds maximaal een bepaald deel van het basisinkomen mogen zijn. Datzelfde geldt voor ziektekosten en scholing. Daarnaast wordt de kredietverlening eveneens hierop afgestemd, doordat de beslagvrije voet gelijk wordt gesteld aan de hoogte van het Basis Inkomen. Dit zorgt er voor dat schuldeisers tot aan het bedrag van het Basis Inkomen niets kunnen opeisen  en dat geldverstrekkers geld zullen uitlenen op basis van inkomen dat bovenop het basisinkomen wordt verdiend. Dit zal een gezonde rem op de kredietverstrekking geven.

Vergeleken met de huidige situatie in NL zijn er enorm veel verbeteringen mogelijk door de invoering van een basisinkomen. Hieronder tref je een samenvatting van de voordelen aan van het Basis Inkomen.

Extra inkomen of vermogen

Iedereen is vrij naast het basisinkomen zo veel te verdienen als hij of zij wil. Of ondernemingen te starten. Steeds kan deze persoon op het basisinkomen, zijn of haar persoonlijk recht terugvallen. Dat betekent dat mensen zeker niet op hun lauweren zullen gaan rusten, maar juist gestimuleerd worden om een onderneming op te zetten of een baan te zoeken die bij hun interesses past. De extra inkomsten die dit oplevert bovenop het basisinkomen zijn natuurlijk wel belast met Inkomstenbelasting. Datzelfde geldt voor vermogens. Over de inkomsten hieruit moet nog steeds belasting worden betaald.

Vergelijking

Probleem

Uitkeringsniveau is te laag waardoor 1,2 miljoen mensen in armoede leven en zelfs 100.000 honger lijden.

Oplossing

Basisinkomen voldoende voor voeding, huisvesting en sociale omgang. Armoede en voedselbanken verdwijnen

Probleem

Bestaanszekerheid voor iedereen. Ingewikkeld systeem van sociale zekerheid wat gevoel van onmacht en onvrede bij de burger versterkt.

Oplossing

 Sociale zekerheid wordt radicaal vereenvoudigd.

Probleem

Systeem van uitkeringen werkt tweedeling in de maatschappij in de hand Basisinkomen betekent absolute solidariteit.

Oplossing

Uitkeringen verdwijnen.

Probleem

Uitkeringsgerechtigden worden beschouwd als tweederangsburgers. Gevoel van minderwaardigheid.

Oplossing

Iedereen voelt zich volwaardig burger met een basisinkomen. Zelfrespect groeit.

Probleem

Financiële afhankelijkheid van partner.

Oplossing

 Financiële onafhankelijkheid van partner

Probleem

Ouders kunnen zich minder richten op opvoeding kinderen door “struggle” voor bestaanszekerheid.

Oplossing

Ouders die zich meer op opvoeding kinderen willen richten kunnen zich dit financieel permitteren.

Probleem

Werknemers verkeren in afhankelijke positie ten opzichte van werkgevers.

Oplossing

Werknemers hebben sterkere positie op arbeidsmarkt, ze behoeven niet meer elke baan te accepteren .

Probleem

Werknemers zullen minder arbeidsvreugde hebben omdat ze iedere baan moeten accepteren.

Oplossing

Werknemers zullen meer op zoek gaan naar een baan die ze leuk vinden dan die economisch noodzakelijk is

Probleem

Huisuitzettingen en honger met meer dan 2,5 miljoen mensen op of onder armoedegrens.

Oplossing

Mensen worden actiever en gelukkiger.   

Conclusie:

Ik stel voor het bovenstaande als leidraad te gebruiken, alles na te rekenen , tenzij de bovenstaande cijfers zeker betrouwbar  blijken te zijn en vervolgens dieper en breder door te rekenen, zodanig dat aan onze cijfers niet kan worden getwijfeld.  Ook dienen wij eigen teksten te schrijven. Een onderzoek per onderdeel en per deelnemer(behoeft niet allen) zou ik dan verder willen voorstellen, met als doel publicatie in de media voor verspreiding naar politiek en haar instituten.

Natuurlijk kan het resultaat  ook negatief voor de invoering van het basisinkomen uitpakken. Doel is niet de invoering ervan maar een gedegen haalbaarheidsonderzoek.

 E.C. de Smit

Bronnen:

1.     Wikipedia

2.     De Lange Mars

 

Tevens verwijs ik naar het boek "Gratis geld voor iedereen", geschreven door Rutger Bregman en het artikel in de PZC van 19 juni 2018 met als titel "Een onzinjobje zal 'm maar hebben, geschreven door de hoograar David Graeber (57).

 

Het spreekt vanzelf dat wij (studiekring) niet in staat zullen zijn de maatschappij om te bouwen. Wel kunnen wij op zeker moment een advies neerleggen. Echter ook dan is het moeilijk te voorkomen dat dit in een bureaulade verdwijnt. Ook daar heb ik over nagedacht en het liefst zou ik het volgende willen doen:

1.    Zoek drie begaafde studenten die het idee Basisinkomen nu al omarmen.

2.    Leidt ze zodanig politiek en economisch op dat daaruit een politieke partij ontstaat die draagkracht onder het grootste deel van de bevolking vindt.

3.    Daarna implementeren zij met steun van de bevolking (desnoods via een referendum) het  gedachtegoed.

Teneinde de maatschappij inzichtelijk te maken voor iedereen zal moeten worden uitgegaan van een totale omvorming zal, waarbij de volgende uitgangspunten als prioriteiten dienen te worden gesteld.

 PRIORITEITEN

1.     Besef dat omvorming een tijdspanne vergt tussen de 10 en 20 jaar. Elk jaar zou dan een “touwtje” uitkering en toeslagen, moeten worden gevangen in de “streng” van het Basisinkomen. Waarbij elke Basisinkomengerechtigde in tien jaar tijd jaarlijks 10% meer ontvangt van het verschil tussen de oude en nieuwe uitkering, zodat na 10 of 20 jaar iedere Nederlander een Basisinkomen ontvangt. (Voorbeeld: ieman d heeft nu een uitkering van € 1030. Het verschil met het Basisinkomen is € 570. Hij of zijn ontvangt dan jaarlijks  tot aan de algehele invoering jaarlijks € 57,00/maand meer. Hierdoor zal de druk om het in te voeren breed door de bevolking gedragen worden. Moeilijkheidsfactor zal zijn wie is wanneer aan de beurt. Iedereen wil natuurlijk de eerste zijn.

2.     Werken en vrijwilligerswerk zullen plaats gaan maken voor andere zinvolle invullingen, in verband met robotisering en de daaruit voortvloeiende werkloosheid. Je zou kunnen overwegen het onderhoud aan infrastructuur en woongemeenschappen te laten onderhouden door de bevolking en zodoende de personeelskosten bij Gemeente en Provincie weg te nemen, deels ten nutte van de financiering Basisinkomen.

3.     Wijziging van het onderwijsstelsel naar: (Het huidige systeem van onderwijs voldoet totaal niet aan de eisen van het bedrijfsleven, zeker niet aan die van de toekomst).

Voorstel

Eenvormig Lager Onderwijs(LO); één Beroepsonderwijs(BO) (naar voorbeeld van oude ambachtschool); één type Alfa Middelbaar Onderwijs(AMO)(naar voorbeeld van oude mulo’s); één type Bèta Middelbaar Onderwijs(BMO); één type Hoger Alfa Middelbaar Onderwijs(HAMO); één type Hoger Bèta Middelbaar Onderwijs(HBMO); één type Hogeschool Onderwijs(HO); één type Universiteit(de enige plek waarin titels kunnen worden behaald). Al deze schoolgemeenschappen moeten direct verbonden zijn met een centrum van bedrijfsactiviteiten, waardoor o.a. laboratoria ten dienste staan van zowel het onderwijs als het bedrijfsleven.

4.     Elke onderneming dient te worden geleid door een driekoppig Management Team, gecontroleerd en aangestuurd door een minimaal driekoppige Raad van Commissarissen. Commissarissen en COI’s mogen niet in elkaars ondernemingen werkzaam zijn. Hierdoor elimineren wij het gesjoemel met ondernemingen, zoals thans op grote schaal gebeurd.

5.     Geleidelijk opheffen van banken en overgaan tot één Staatsbank, geleid door een landelijk gekozen Management Team en Raad van Bestuur.

6.     De armoedegrens optrekken naar een Basisinkomen van  € 1600,00, geïndexeerd. Hiermede heffen wij de voor het land schandelijke voedsel- en kledingbanken op.

7.     De maximale huurprijs voor een sociale woning dient niet meer te bedragen dan 25% van het Basisinkomen.

8.     Zorgtoeslag gemaximaliseerd tot 9% van basisinkomen.

9.     C0i’s mogen niet meer verdienen dan 10x de minst betaalde werknemer in een onderneming.

10.  Het hoogst betaalde salaris is dat van respectievelijk de Premier en de Ministers.

11.  Elke volksvertegenwoordiger wordt door het volk gekozen en benoemd binnen zijn vakgebied en niet aangewezen door de politiek leider van een partij. Landbouw

12.  Ministers dienen uitsluitend te worden benoemd uit vakgenoten.

13.  Elk beleggend instituut dient onder controle van de Staatsbank te staan (ter voorkoming van verdere een verdamping van kapitaal, met name in buitenlandse beleggingen.)

14.  Waterschappen dienen te worden opgeheven en de taken worden overgedragen aan de Gemeente of Provincie. Ik onderschrijf de noodzaak van een goede huishouding. Het is thans een kind met een waterhoofd.

15.  Ter verhoging van de efficiency wordt het aantal Gemeenten teruggebracht naar maximaal vier per provincie.

16.  Monorail of buissystemen dienen voorrang te verkrijgen ten behoeve van Openbaar vervoer en Transport. Gratis vervoer voor 65-plussers.

17.  Ziekenzorg en Ouderenzorg verdienen extra aandacht. Wat mij betreft mogen artsen van mij door bijvoorbeeld prestatiebonussen extra beloond worden. Het bestuur van deze instellingen moet wel bestaan uit bedrijfseconomen (i.p.v. geneesheren) (trouwens in  elke onderneming van naam zou minstens een bedrijfseconoom in het M.T moeten zitten, in plaats van ingenieurs of andere.

18.  Zonne-, getijden en windenergie moet voorrang verkrijgen boven fossiele brandstoffen.

19.  Ik zie in de toekomst de volgende ministeries: Defensie,Verkeer, Landbouw, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Sport.

20.  Een landelijk orgaan (commissie met knappe koppen)  die initiatieven van ondernemers toetst op haalbaarheid en adviseert (Tv-programma?)  aan de Nederlandse bank  over het wel of niet verstrekken van kredieten. (Nu komt het voor dat een juffrouw van 23 bij de bank  een verkeerde zeef  toepast door gebrek aan specifieke kennis van zaken en faalangst). Zo verdwijnen veel goede en bruikbare initiatieven naar het buitenland.

21.  Zo veel mogelijk ondernemers redden uit de klauwen van accountants. Zij dienen hun eigen financiële administratie te doen om adequaat te kunnen controleren,  op tijd, en te kunnen sturen en bijsturen op het moment dat dit nodig is. Accountants zijn te veel bezig met uurtje factuurtje en dienen de benodigde stukken veel te laat in. Som pas na jaren is mijn ervaring. Accountants leven bij de gratie van  ondernemers.

22.   Het ontbreekt in dit land aan een grondige opleiding tot ondernemer, waarin alle facetten van het ondernemerschap breed en diep worden onderwezen. Als bedrijfsadviseur kom ik de meest schrijnende zaken tegen.

23.   Uit verbetering van efficiency denk ik dat een groot deel van het basisinkomen daaruit kan worden gefinancierd. Ook het BNP moet sterk omhoog (door beter onderwijs)willen wij niet ondergesneeuwd worden door,  met name de Chinezen, die al tientallen jaren de plaatsen hebben ingenomen van de Duitse dienstbodes voor de oorlog en op deze wijze bedrijfsspionage pleegden.

24.      Een VLOG invoeren via You Tube om het gedachtegoed te verspreiden.

Wist u?

1.      Dat we al 30.000 daklozen hebben en het aantal snel toeneemt.

2.      80% van de snackbars in Nederland zijn overgenomen door de Chinese gemeenschap.

3.      Dat de Chinezen aan alle bronnen in Afrika zitten. Hier geldt ook: MWOPS; Making Money While Other People Sleep.

4.      Dat nu al het gemiddelde jaarinkomen in Nederland € 19.200 is. (€ 1600 is niet toevallig gekozen)

 Zie verder mijn blog.

 Er zijn de afgelopen weken wat voorvallen geweest waar ik niet zo vrolijk van kon worden. In de eerste plaats overviel mij de omstandigheid dat ik nauwelijks nog kon bewegen. Ik had een vreselijke pijn in mijn onderrug met een uitstraling naar mijn rechterbeen tot en met mijn knie. Vrijwel elke beweging van mijn lichaam pijnlijke in een vreselijke pijnscheut. Omdat ik dat van mijn moeder had geleerd hield ik de pijnlijke plekken bedekt met bandages die de boel warm moesten houden. Verder probeerde ik wat rust in te bouwen, hetgeen niet gemakkelijk voor mij is met alle afspraken die ik altijd heb.  Uiteindelijk heb ik de pijn overwonnen, niet door warmte, maar door er doeken van -18 graden op te houden. Dit werkte en voel mij opgelucht.

Vandaag kreeg ik het bericht dat de heer Hofman, die ik al enkele jaren wekelijks bezocht in Buitenrust, afgelopen vrijdag is overleden op 96 jarige leeftijd. Ik herinner mij de vrolijke gesprekken die wij in het begin hadden en de onmogelijkheid op het laatst om nog een gesprek met hem te voeren. Hij blijft bij mij in goede herinnering en ben dankbaar voor de ook wijze lessen die hij mij heeft gegeven. 

Een beginnend ondernemer, afkomstig uit het Midden Oosten, die ik vrijwel belangeloos heb bijgestaan in de opzet van een ondernemingsplan-marketingplan-financiele administratie, kortom vele werkzaamheden die hij als ondernemer nu en in de toekomst zelf ook moet gaan doen,  heeft mij laten vallen. Vijf maanden heb ik belangenloos voor hem gewerkt en niets in rekening gebracht. Nu hij in staat is van ziin inkomsten mij te kunnen betalen denkt hij een andere accountant(?) te hebben gevonden die het beter of in ieder geval goedkoper kan doen in het vervolg, dan ik. Stront voor dank, beschouw ik dit. 

Lees meer hierover in Mijn Blog.

Dit maakt opnieuw voor mij het leven wat moeilijker, want eerlijk gezegd kan ik wel wat bijverdiensten gebruiken. Daar waar ik vroeger ruim € 200 per uur verdiende en nu € 30,00 per uur vraag voor al mijn kennis en ervaring, vindt zo'n gast dat nu te duur. Soms denk ik wel eens dat dat soort vluchtelingen naar Nederland zijn gekomen om alles voor niets te kunnen krijgen. Zij kunnen zichzelf zelfstandig niet in leven houden maar gunnen een ander ook niets. Ik ben beslist anti-PVVer, maar soms..............????????:??!!!!!!!!!!!!.

Waar ik mij ook druk om maak is het feit dat men erover berichtte dat er zo veel bewindvoerders zijn die fraude plegen in de schuldhulpverlening en dat daardoor de Gemeenten overwegen dit werk voortaan over te nemen. Ik zal eens schrijven naar de Gemeente Middelburg, omdat ik er jarenlange ervaring in heb en er bij mij nog nooit iemand is geweest die een Euro tekort is gekomen door onzorgvuldig werken.

Ook in mijn site www.edsadviesburo.nl heb ik mijn  blog geopend met voorlopig twee onderwerpen: het Basisinkomen en de lift in Hof Mondriaan. Over dat laatste kan ik zeggen er dieper mee de media in te zullen gaan als Zorgstroom niet op mijn voorstel ingaat. 

Zoals jullie weten ben ik inmiddels 81 jaar. Een leeftijd om eens na te denken hoe het afscheid van deze aarde voor mij er uit zou moeten zien. Vandaag heb ik mijn uitvaartwens herzien naar huidige omstandigheden. Hoewel ik van plan ben nog enige tijd op deze aardkloot te blijven vind ik het wel verstandig al vast wat zaken voor te leggen. Jullie mogen daar best weet van hebben, vandaar dat ik hieronder mijn gedane huiswerk publiceer. Ben benieuwd naar de reacties.

 

 

Zo zal mijn rouwkaart er straks uit moeten zien.

Uit stof ben ik gekomen tot stof zal ik wederkeren.

 

Dankbaar dat onze vader, grootvader en vriend nu eindelijk de rust en vrede zal vinden die hij  gedurende de laatste 25 jaren van zijn leven heeft  moeten ontberen, berichten wij u dat is overleden op 81 jarige leeftijd:

 

 

EDUARD CORNELIS DE SMIT

 

Bij leven: ondernemer en docent

 

zoon van E. de Smit en J.E. van Zandvoord

 

verloofd geweest met J.G.E.G. Oosthout

 

gehuwd geweest met: J.M. Wetzer en M.J. Lee

 

Denise

Sabine 

Edward

Alexander

Richard

11-02-1937 - 6-5-2018

 

Gewoond hebbende  achtereenvolgens  te Middelburg, Rotterdam, Bunnik, Heemstede, Haarlem, Bangkok (Thailand), Zeist, Driebergen, Hong Kong(China), Puyeo (Zuid-Korea), Middelburg, Milsbeek, Middelburg.

 

Middelburg, donderdag 6 mei 2018

Vrijlandstraat 70

4337EG Middelburg

  

Overledene zal op de Algemene Begraafplaats  Middelburg in besloten kring worden gecremeerd.

In plaats van bloemen ziet hij de waarde daarvan gaarne gestort op bankrekening  ……………………..t.n.v. Diabetesvereniging Nederland te Leusden, onder vermelding:  i.v.m. het overlijden van de heer E.C. de Smit, lidnummer  977184.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Wilt u na dit bericht nog even lachen? Lees dan mijn artikel in "deoudrotterdammer"' van 17 april 2018, pagina 13. Het is een tragikomisch verhaal over iets wat mij is overkomen gedurende de tweede wereldoorlog.