21. feb, 2018

Blog 5

 

 Basisinkomen van € 1.600/mnd  heeft toekomst!

Democratie

De democratie zoals die vorm heeft gekregen in Nederland behoeft mijns inziens niet te veranderen. Voor wat betreft het regeringsstelsel ook niet. Wel zie ik alleen door het volk gekozen vakministers en staatssecretarissen. Voor de duidelijkheid, b.v. een arts op de post Zorg.

En dan trapsgewijs naar beneden, gekozen bestuursleden voor Provincie en Gemeenten.

Voordat u nu al commentaar wilt leveren, lees dan eerst en vooral  het boek: Gratis geld voor iedereen door Rutger Bregman.

 Financieel stelsel.

 ik zou voorstander zijn van het hebben van slechts één bank; De Nederlandse bank, teneinde alle fraudes en oneigenlijk gebruik van gelden te elimineren. Verzekeringsmaatschappijen, banken, pensioenfondsen, etc hebben miljarden euro's laten opdrogen door verkeerde beleggingen met uw geld.

Scholing

Om uiteindelijk de juiste personen op de juiste plaatsen te krijgen dient het onderwijs zodanig te worden ingericht dat deze in feite door het bedrijfsleven wordt bepaald.

 

VRAGEN: (Ik zou graag wat reacties van u vernemen, die bepalend kunnen zijn voor de herinrichting van de maatschappij.) Denk met mij mee en participeer misschien later.

 1. Bent u het met mij eens dat in onze rijke maatschappij de onderkant daarvan best een beetje meer mag ontvangen, zodanig dat voedselbanken en kledingbanken niet meer behoeven te bestaan?
 2. Is het ook uw mening dat wat goed is je goed moet laten en we daarom weer terug moeten naar het onderwijs van de jaren 50 en 60?
 3. Vindt u niet dat als een directeur/eigenaar in zijn of haar bedrijf maximaal 10 maal dat van de minst verdienende in de onderneming ontvangt, dat genoeg is?
 4. Mijn  mening is dat de Premier en Ministers de hoogst verdienenden in de maatschappij moeten zijn? Wat is uw mening?
 5. Het zou verboden moeten worden dat directeuren en commissarissen in elkaars ondernemingen werkzaam zijn. Wat vindt u hiervan?
 6. Vier Gemeenten per Provincie lijkt mij wel genoeg uit oogpunten van kosten en efficiency. Of niet?
 7. In de toekomst zie ik uitsluitend Vakministers. En U?
 8. En vanzelfsprekend gekozen bestuurders op elk terrein? Goed of niet?
 9. Denkt u ook dat werken en vrijwilligerswerk in de toekomst plaats gaan maken voor andere zinvolle invullingen, in verband met robotisering en de daaruit voortvloeiende werkloosheid?
 10. Om verdere verdamping van kapitaal in de toekomst te voorkomen lijkt het mij zinvol om handelsbanken op te heffen en te vervangen door één Centrale Bank geleid door een landelijk gekozen Management Team van drie personen en een idem Raad van Bestuur. Wat vindt u hiervan?
 11. Denkt u ook niet dat wij met de huidige rijkdom en de huidige economische groei van 3% in staat moeten zijn de armoedegrens op te trekken naar € 1600/mnd en daarmede de schandelijke voedsel- en kledingbanken opheffen?
 12. Vindt u ook dat de maximale sociale huurprijs moet worden vastgesteld op 25% van het Basisinkomen.
 13. Zorgverzekering zou geindexeerd tot maximaal 6% van het Basisinkomen moeten gaan kosten. Juist of juist niet?
 14. Elke volksvertegenwoordiger moet worden gekozen door het volk en niet worden benoemd door een politiek leider.
 15. Ministers en Staatssecretarissen dienen uitsluitend te worden benoemd uit vakgenoten.
 16. Waterschappen dienen te worden opgeheven en de taken worden overgedragen aan de Provincie of Gemeente. (Ik onderschrjf de noodzaak van een goede waterhuishouding maar het is  thans een kind met een waterhoofd.)  Uw mening graag?
 17. Ter verhoging van de efficiency zou ik graag zien dat het aantal Gemeenten wordt teruggebracht tot vier per provincie. Of meer? Of minder?
 18. Monorail of buissystemen dienen voorrang te verkrijgen ten behoeve van Opnbaar vervoer en Transport. Eens?
 19. Gratis vervoer voor 65-plussers. Of?
 20. Zonne-, getijden- en windenergie moeten voorrang krijgen  boven fossiele brandstoffen en kernenergie volledig uit de wereld geholpen. Goed?
 21. Wijziging van het Onderwijs door meer af te stemmen op de praktijk en toekomst. Mijn voorstel: éénvormig Lager Onderwijs; één Beroepsonderwijs (BO); één type Alfa Middelbaar Onderwijs (AMO); één type Beta Middelbaar Onderwijs (BMO); één type Alfa Hoger Onderwijs (AHO); één type Beta Hoger Onderwijs (BHO); één type Universiteit ( de enige plek waarin titels kunnen worden behaald). Al deze schoolgemeenschappen moeten direct verbonden zijn met een centrum van bedrijfsactiviteiten, waardoor onder andere labotaria ten dienste staan van zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. Uw commenentaar graag?
 22. Elke onderneming dient te worden geleid door een driekoppig Management Team, gecontroleerd en aangestuurd door een minimaal driekoppige Raad van Commissarisen.
 23. Commissarissen en COI's mogen niet in elkaars ondernemingen werkzaam zijn. Hierdoor elimineren wij het gesjoemel met ondernemingen, zoals thans op grote schaal gebeurt. Waar of niet waar?
 24. Elk beleggend orgaan dient onder controle te staan van de Staatsbank ter voorkoming van verdere verdamping van kapitaal, met name in avontuurlijke buitenlandse beleggingen. Herinnert u zich nog het programma "Zwarte Schapen"?
 25. Vindt u ook niet dat wij in de toekomst genoeg hebben aan de volgende Ministeries: Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Verkeer, Landbouw, Defensie, Sport en Vrijetijd?. 
 26. Zo veel mogelijk ondernemers redden uit de klauwen van accountants. Zij dienen hun eigen financiele administratie te doen om adequaat te kunnen controleren, op tijd, en te kunnen sturen en bijsturen op het moment dat dit nodig is. Accountants zijn te veel bezig met uurtje factuurtje en dienen de benodigde stukken veel te laat in. Soms pas na jaren is mijn ervaring. Accountants  leven bij de gratie van onwetende ondernemers. Dat vindt u toch ook?
 27. Het ontbreekt in dit land aan een grondige opleiding tot ondernemers, waarin alle facetten van het ondernemerschap breed en diep worden onderwezen. Als bedrijfsadviseur kom ik de meest schrijnende zaken tegen. Heeft u ook deze ervaring?
 28. Een landelijk orgaan  (commissie van knappe koppen) zou er moeten komen welke initiatieven van ondernemers toetst op haalbaarheid en adviseert aan de Nederlandse Bank over het wel of niet verstrekken van kredieten. (Nu komt het voor dat een juffrouw van 23 bij een bank een verkeerde zeef toepast door gebrek aan specifieke kennis van zaken en persoonlijke faalangst.) Zo verdwijnen veel goede en bruikbare initiatieven naar het buitenland. Of denkt u niet?
 29. En dan nog de Zorg. Ziekenzorg en Ouderenzorg moeten extra aandacht krijgen. Wat mij betreft mogen artsen  prestatiebonussen ontvangen. Het bestuur (Management Team)  van deze instellingen moet wel bestaan uit bedrijfseconomen (i.p.v. geneesheren).

 😀

Als U achter het gedachtegoed van het Basisinkomen staat en U denkt hieraan een kennisbijdrage te kunnen leveren in de vorm van studie, bestuur en invoering, laat U dit dan hieronder weten en wordt gratis lid van een door mij op te richten "Alliantie Basisinkomen".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------